\
امام جعفرصادق(ع): فراگرفتن دانش در هر حالی واجب است.

سرپرست سازمانمهندس عليرضا موسويمتن فارسي

متن فارسي

 اخبار - آگهي مناقصه خريد و حمل مخلوط رودخانه اي به کارخانه آسفالت :

آگهي مناقصه عمومي ((يك مرحله اي)) نوبت اول دستگاه مناقصه گزار : سازمان عمران آمل موضوع مناقصه: 1- خريد و حمل مخلوط رودخانه اي به کارخانه آسفالت 000/200 تن برآورد اوليه : 000/000/000/18 ريال بر اساس تناژ مدت اجراي كار : 12 ماه مبلغ و نوع تضمين شركت در مناقصه : ضمانتنامه بانكي در وجه سازمان عمران آمل و يا وجه نقد به حساب 0202033089003 نزد بانك ملي ايران بنام سازمان عمران آمل به مبلغ 000/000/900 ريال. مهلت و محل دريافت اسناد مناقصه : از تاريخ انتشار آگهي نوبت دوم به مدت 10 روز محل امور قراردادهاي سازمان عمران آمل – جزئيات بيشتر در اسناد مناقصه قيد گرديده است . تاريخ مهلت ارسال اسناد مناقصه به سازمان عمران آمل : پايان وقت اداري مورخ 03/07/96 تاريخ تشكيل كميسيون معاملات : ساعت 10 صبح مورخ 04/07/96 براي كسب اطلاعات بيشتر به پايگاه ملي مناقصات رجوع گردد . اين آگهي در سايت اينترنتي سازمان عمران آمل به آدرس WWW.AMOLOMRAN.IR درج شده است. -زمان چاپ نوبت دوم آگهي : يك هفته پس از چاپ نوبت اول -شماره تماس : 44248961-44246742-011 عليرضا موسوي رئيس هئيت مديره و سرپرست سازمان عمران آمل

نوشته شده در : ۲۲ شهريور ۱۳۹۶ - ساعت : ۰۷:۰۶ قبل‏ازظهر |  امروز :

شنبه ۴ آذر ۱۳۹۶

آخرين بروزرساني :

دوشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۶طلوع آفتاب : ۶ : ۴۷ : ۲۶
اذان صبح : ۵ : ۱۶ : ۵۶
اذان ظهر: ۱۱ : ۴۷ : ۱۸
غروب آفتاب : ۱۶ : ۴۶ : ۵۴
اذان مغرب : ۱۷ : ۰۵ : ۴۷