\
امام جعفرصادق(ع): فراگرفتن دانش در هر حالی واجب است.

سرپرست سازمانمهندس عليرضا موسويمتن فارسي

متن فارسي

 اخبار - اجاره تراک ميکسر با راننده به صورت روزانه وماهانه :

               آگهي مناقصه عمومي ((يك مرحله اي))

                               نوبت دوم

 

  دستگاه مناقصه گزار : سازمان عمران آمل

موضوع مناقصه:

 -اجاره تراک ميکسر با راننده به صورت ماهانه

- اجاره تراک ميکسر با راننده به صورت روزانه


 

برآورد اوليه : 4/600/000/00 ريال

مدت اجراي كار : 12ماه

مبلغ و نوع تضمين شركت در مناقصه : ضمانتنامه بانكي در وجه سازمان عمران آمل و يا وجه نقد به حساب 0202033089003 نزد بانك ملي ايران بنام سازمان عمران آمل به مبلغ 460/000/000 ريال.

مهلت و محل دريافت اسناد مناقصه : از تاريخ انتشار آگهي نوبت دوم به مدت 10 روز محل امور قراردادهاي سازمان عمران آمل – جزئيات بيشتر در اسناد مناقصه قيد گرديده است.

 تاريخ مهلت ارسال اسناد مناقصه به سازمان عمران آمل : پايان وقت اداري مورخ 18/ 02/ 96 تاريخ تشكيل كميسيون معاملات : ساعت 10 صبح مورخ 19 / 02/ 96 براي كسب اطلاعات بيشتربه پايگاه ملي مناقصات رجوع گردد.

-شماره تماس : 44248961-44246742-011

 

                                           مجتبي نجفي

                      رئيس هئيت مديره و مديرعامل سازمان عمران آمل


نوشته شده در : ۶ ارديبهشت ۱۳۹۶ - ساعت : ۰۶:۰۲ قبل‏ازظهر |  امروز :

دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷

آخرين بروزرساني :

چهارشنبه ۱۵ فروردين ۱۳۹۷طلوع آفتاب : ۵ : ۴۲ : ۰۶
اذان صبح : ۳ : ۵۱ : ۱۱
اذان ظهر: ۱۳ : ۰۱ : ۲۷
غروب آفتاب : ۲۰ : ۲۰ : ۵۱
اذان مغرب : ۲۰ : ۴۱ : ۰۹